Reklamační řád

Tento reklamační řád tvoří přílohu ke Všeobecným obchodním podmínkám. Není na újmu zákonným právům, ale je dodatkem k nim. Byl vypracován v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., upravuje vztahy mezi zákazníky (v dalším textu kupující) a Madal Bal a.s. (v dalším textu také prodejce).


Záruční podmínky

1.    Prodejce je povinen kupujícímu:

    a)    zboží předvést, pokud je to na prodejně a povaha zboží to umožňuje, 

    b)    vystavit doklad o koupi v souladu se zákonem. Všechny údaje v dokladu o koupi musí být vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.

2.    Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vady, je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit prodejci.

3.    V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce, je kupující povinen zkontrolovat stav tohoto zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, je kupující povinen vyhotovit o tom záznam s dopravcem za jeho přítomnosti a neprodleně o tom informovat prodávajícího. Kupující má právo poškozené zboží odmítnout převzít.

4.    Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké zatížení, funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.

5.    Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s kompletním příslušenstvím s řádně vyplněným originálem záručního listu nebo jiným dokladem o koupi, který obsahuje datum prodeje, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo a označení prodávaného zboží - název zboží, typ zboží a šarži výrobku nebo výrobní číslo, pokud je uvedeno na výrobku.

6.    Zboží má být předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špíny a zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo k poškození.

7.    Kupující při odesílání reklamace do smluvního servisu je zodpovědný za správné, bezpečné zabalení zboží podle přepravního řádu přepravní společnosti.

8.    Prodejce, smluvní servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.

9.    Prodejce, smluvní servis nenese odpovědnost za zaslané příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.

10.    Odpovědnost za vady („záruka“) se vztahuje na skryté a viditelné výrobní vady výrobku.

11.    Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaný servis značky Extol, Heron.

12.    Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění.

13.    Nárok na záruku zaniká, jestliže:

    a)   výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze,

    b)   byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje uživatelem nebo neautorizovaným servisem, bez předchozího písemného povolení vydaného firmou Madal Bal a.s.,

    c)   výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen,

    d)   byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí,

    e)   k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby,

    f)   výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší mocí či nedbalostí uživatele,

    g)   škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů,

    h)   vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem,

    i)   výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém, 

    j)   výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení,

    k)   bylo provedeno jakékoliv falšování záručního listu nebo dokladu o koupi,

    l)   došlo k zamlčení skutečného počtu provozních hodin, podmínek provozu a skutečného technického stavu stroje

    m)  zboží má porušené ochranné pečetě, nálepky.

14.    Záruka nepokrývá náklady na jakékoliv seřizovací a nastavovací práce spojené s běžnou dílenskou údržbou strojů, ani na servisní položky, jako:

    a)  běžný spotřební materiál nutný k bezporuchovému provozu jako např. olejová náplň, vzduchový filtr, zapalovací svíčka, spojovací materiál, atd.

    b)  netěsnosti karburátoru, zanesení karburátoru, zanesení palivového systému způsobené použitím znečištěného, kontaminovaného nebo zvětralého paliva.

15.    Prodloužená záruční lhůta se nevztahuje na akumulátory.

16.    Odpovědnost za vady se nevztahuje na opotřebení výrobku, které je přirozené v důsledku jeho běžného používání, např. obroušení brusných kotoučů, nižší kapacita akumulátoru po dlouhodobém používání, startovací šňůry, klínový řemen, řezné částí, uhlíky elektromotorů, atd.)

17.    Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

18.    Nelze uplatňovat nárok na bezplatnou opravu vady, na kterou již byla prodávajícím poskytnuta sleva. Pokud si spotřebitel výrobek svépomocí opraví, pak výrobce ani prodávající nenese odpovědnost za případné poškození výrobku či újmu na zdraví v důsledku neodborné opravy či použití neoriginálních náhradních dílů.


Vyřízení reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno, nebo autorizovaný servis. Nejbližší autorizovaný servis najdete na webových stránkách (dle značky výrobku) www.extol.cz, www. heron-motor.cz a www. fortum.cz nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, kde jste výrobek zakoupili. Rádi Vám také poradíme na zákaznické lince 222 745 130.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Koncový zákazník – majitel zboží, může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí být označena viditelně „ REKLAMACE“ a obsahovat reklamovaný výrobek, požadované příslušenství a prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).

Distributor - prodejce neuzná prodlouženou záruku na dobu 3 let bez splnění specifických podmínek a bez předložení příručky Záruka a servis s vyznačenými periodickými prohlídkami provedenými autorizovaným servisem značky HERON.


Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 1.1.2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny. Aktuální reklamační řád je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího www.madalbal.cz.